Reklamační řád / Refund policy

(english version below)

společnosti Gareco s.r.o.
se sídlem: Školní 202, 763 15 Slušovice
identifikační číslo: 28317033
e-mail: mini@minilivo.com
adresa pro uplatnění reklamace: Gareco s.r.o., Školní 202, 763 15 Slušovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60810 („prodávající“), upravuje další práva a povinnosti související s odpovědností prodávajícího za vady při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a dalšími osobami („kupující“) nad rámec obchodních podmínek dostupných na www.minilivo.com/obchodnípodmínky („obchodní podmínky“). (dále jen „reklamační řád“)

OBECNÉ PODMÍNKY

Povinnost kupujícího
Kupující je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně (do 3 dnů) při dodání zboží jej prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách.

Reklamace
E-mail: mini@minilivo.com
Tel.:+420 721 274 204

Kupující, který je spotřebitelem, by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě.

Reklamaci je možné podat e-mailem nebo doporučeným dopisem.

Kupující je povinen uvést:
číslo faktury a název zboží
nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
fotografie poškození (snazší posouzení bez nutnosti dodání zboží)

Povinnost prodávajícího
O reklamaci spotřebitele prodávající rozhodne ihned, nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží (do této lhůty se nepočítá nutná doba pro odborné posouzení vady) a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající je povinen vydat písemný reklamační protokol, který obsahuje informace o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů. V případě odborného nebo znaleckého posouzení, a také v případě výrobní firmy se reklamační lhůta prodlužuje o 60 dní.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY (UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ)

Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list. Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud kupující, který není spotřebitelem, zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) anebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, (nejpozději však do tří dnů), podat písemnou zprávu na adresu společnosti Gareco s.r.o., Školní 202, 763 15 Slušovice, která vyhotovila fakturu. Pokud tak neučiní, hrozí mu, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel. Kupující, který je spotřebitelem, by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě.

Reklamace týkající se vzhledu, designu, kvality čalounění a poškození povrchových ploch musí být uplatněny do maximálně tří dnů od převzetí zboží od přepravce nebo dodavatele. Pozdější reklamace nebudou uznány, neboť se má zato, že mohly vzniknout nešetrným nebo nepřiměřeným zacházením, či neodbornou manipulaci nebo neodbornou montáží.

Záruční podmínky
1) Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedena doba delší, a začíná se počítat ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

2) Zákazník doručí reklamované zboží na adresu naší firmy Gareco s.r.o., Školní 202, 763 15 Slušovice a nebo je možné po dohodě vyzvednout reklamované zboží u zákazníka vozidly společnosti Gareco s.r.o. V případě oprávněné reklamace hradí skutečně vynaložené náklady na dopravu prodávající.

3) Jakmile bude reklamace vyřízena, tak prodávající bez zbytečného odkladu vyzve zákazníka k odběru zboží a nebo po předchozí dohodě přiveze zboží na adresu zákazníka. Zákazník se také může dotázat na aktuální stav reklamace e-mailem: mini@minilivo.com.

4) Nárok na uplatnění záruky nelze uplatnit v těchto případech:

neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím
poškozením zboží živly
poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží a návodem k použití
poškozením zboží při přepravě, pokud nebylo zboží transportováno vozidly společnosti Gareco s. r. o. (reklamaci lze řešit pouze do 3 dnů od převzetí zboží od externího přepravce)

Prodávající může po dohodě s kupujícím nahradit vadné a případně neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými parametry.

Práva plynoucí ze záruky

Spotřebitel při uplatnění záruky má:
jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Záruka se vztahuje na vady vzniklé při výrobě a funkční vady. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození vzniklé nešetrným a nepřiměřeným zacházením, dále na neodbornou manipulaci, neodbornou montáž výrobku, neodborné ošetřování a použití v podmínkách a prostředí nezvyklých běžnému použití výrobku (nadměrné zatěžování, prašnost, vlhkost, teplota, chemické a mechanické vlivy). Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklé nedodržením všeobecných zásad k použití výrobku a návodu k použití a opotřebení způsobené běžným užíváním výrobků. Záruku dále nelze uplatnit u poškození a vad u zboží, na které byl kupující před nákupem výslovně upozorněn a pro které byla případně sjednána nižší cena poškození vlivem vyšší mocí.

Neoprávněná reklamace

V případě neoprávněné reklamace bude prodávajícím účtována náhrada vzniklých nákladů za neoprávněnou reklamaci. Náhrada vzniklých nákladů zahrnuje náklady na dopravu, manipulaci a náklady na uskladnění reklamovaného zboží. Neoprávněnost reklamace musí být doložena ze strany prodávajícího písemným vyjádřením. Za neoprávněnou reklamaci lze považovat i takové případy, kdy si kupující vybere takový model zboží nebo výrobek, který neodpovídá svými konstrukčními parametry náročnosti prostředí, ve kterém bude tento používán. Má se za to, že kupující nezohlednil náročnost prostředí pro používání výrobku a tím došlo k jeho mechanickému poškození.ENGLISH VERSIONRefund Procedure

Gareco Ltd.

With registered office: Školní 202, 763 15 Slušovice

Identification number: +42028317033

E-mail: mini@minilivo.com

Address for making a complaint: Gareco s.r.o, Školní 202, 763 15 Slušovice entered in the Commercial Register kept at the Regional Court in Brno , section C , insert 60810 ("seller "), regulates other rights and obligations related to the seller's liability for defects in concluding purchase contracts between the seller and other persons ("buyer") beyond the terms and conditions available at www.minilivo.com/pages/obchodni ( "Terms and Conditions"). (hereinafter referred to as the "Complaints Procedure")GENERAL CONDITIONS

Obligation of the buyer

In its own interest, the buyer is obliged to inspect the goods immediately (within 3 days) upon delivery and to inform the seller without undue delay of any detected defects.

Complaint

E-mail: mini@minilivo.com

Tel.:+420 721 274 204

A buyer who is a consumer should, in his own interest, take similar steps in taking over the goods as a buyer who is not a consumer. This will prevent any inconvenience in the event of a complaint due to damage to the goods during transport.


Complaints can be submitted by e-mail or registered letter.


The buyer is obliged to state:

- the invoice number and the name of the goods

- the most concise description of defects and their manifestations

- photo of damage (easier assessment without the need to deliver the goods)The duties of sellers í him

The seller sells the consumer's complaint immediately, no later than within 14 working days from the delivery of the claimed goods (the necessary time for a professional assessment of the defect does not count within this period) and notifies the complainant by e-mail, unless the parties agree otherwise. The seller is obliged to issue a written complaint report, which contains information on when the consumer exercised the right, what is the content of the complaint and what method of handling the complaint the consumer requires, as well as confirmation of the date and method of handling the complaint, including confirmation of repair and duration. , or a written justification for rejecting the complaint.

Complaints, including the elimination of defects, will be handled without undue delay. In the case of professional or expert assessment, as well as in the case of a manufacturing company, the complaint period is extended by 60 days.


CONFORMITY WITH THE PURCHASE AGREEMENT

In the event that the item is not in accordance with the purchase contract upon acceptance by the buyer, the buyer has the right to have the seller return the item to the condition corresponding to the purchase contract free of charge and without undue delay, according to the buyer's request either by exchanging the item or repairing it; if such a procedure is not possible, the buyer may request a reasonable discount on the price of the item or withdraw from the contract. This does not apply if the buyer knew about the conflict with the purchase contract before taking over the thing or caused the conflict with the purchase contract himself.


WARRANTY CONDITIONS (APPLICATION OF COMPLAINT IN THE WARRANTY PERIOD)

general provisions

These complaint rules apply to goods for which the complaint was made during the warranty period. Each item is accompanied by an invoice, which also serves as a warranty card. If he does not pick up the goods in person, then the takeover of the goods means the moment when he takes over the goods from the carrier.


If the non-consumer buyer finds any difference between what is stated on the invoice and the goods actually delivered (for example in type or quantity) or if he does not receive a correctly completed delivery note with the delivery, he is obliged immediately (within three days at the latest) , submit a written report to the address of Gareco sro, Školní 202, 763 15 Slušovice, which issued the invoice. If he does not do so, he risks that the subsequent possible complaint will not be taken into account. A buyer who is a consumer should, in his own interest, take similar steps in taking over the goods as a buyer who is not a consumer. This will prevent any inconvenience in the event of a complaint due to damage to the goods during transport.


Complaints regarding the appearance, design, quality of upholstery and damage to surfaces must be made within a maximum of three days from receipt of the goods from the carrier or supplier. Subsequent complaints will not be accepted, as it is believed that they may have arisen from careless or inappropriate handling, or unprofessional handling or unprofessional installation.


Warranty conditions

1) The duration of the warranty is 24 months, unless a longer period is specified, and starts from the date of receipt of the goods by the buyer. The warranty is extended by the time the product has been under warranty repair. If the item is replaced, the warranty period starts running again from the receipt of the new item.

2) The customer will deliver the claimed goods to the address of our company Gareco s.r.o., Školní 202, 763 15 Slušovice or it is possible to pick up the claimed goods from the customer by Gareco s.r.o. vehicles upon agreement . In the case of a justified complaint, the seller actually pays the actual transport costs incurred.

3) As soon as the complaint is settled, the seller will without undue delay invite the customer to collect the goods or, by prior agreement, bring the goods to the customer's address. The customer can also ask about the current status of the complaint by e-mail: mini @ minilivo.com.

4) The right to claim the guarantee cannot be claimed in the following cases:

- unprofessional installation, handling or operation or use

- damage to goods by elements

- damage to the goods by excessive loading or use, which is contrary to the purpose of the purchased goods and the instructions for use

- damage to the goods during transport, if the goods were not transported by vehicles of the company Gareco s.r.o. (complaints can be resolved only within 3 days of receipt of the goods from an external carrier)


Upon agreement with the buyer, the seller may replace defective and possibly unrepairable goods with other goods with the same parameters.


Warranty rights

When claiming the guarantee, the consumer has:

- in the case of a remediable defect, the right to rectify the defect free of charge, orderly and in good time, the right to replace defective goods or defective components, unless this is disproportionate due to the nature of the defect, and purchase price or withdraw from the purchase agreement

- in the case of an irreparable defect preventing the proper use of the goods, the right to exchange defective goods or to withdraw from the purchase contract

- in the case of remediable defects occurring in large numbers or repeatedly and preventing the proper use of the goods, the right to exchange defective goods or to withdraw from the purchase contract

- in the case of other irreparable defects and if it does not require the exchange of the item, the right to a reasonable discount from the purchase price or to withdraw from the purchase contract

The warranty covers manufacturing defects and functional defects. The warranty does not cover mechanical damage caused by careless and inappropriate handling, improper handling, improper installation of the product, improper treatment and use in conditions and environments unusual to normal use of the product (excessive load, dust, humidity, temperature, chemical and mechanical influences). Furthermore, the warranty does not cover damage caused by non-compliance with the general principles for use of the product and the instructions for use and wear and tear caused by normal use of the products. Furthermore, the warranty cannot be claimed for damage and defects to goods for which the buyer was expressly notified before the purchase and for which a lower price of damage due to force majeure was agreed.


Unjustified complaint

In the event of an unjustified complaint, the seller will be charged for the costs incurred for the unjustified complaint. Reimbursement of costs incurred includes transport, handling and storage costs of the claimed goods. The unjustified complaint must be documented by the seller in writing. Unjustified complaints can also be considered such cases where the buyer chooses a model of goods or product that does not meet the design parameters of the complexity of the environment in which it will be used. It is considered that the buyer did not take into account the complexity of the environment for the use of the product and thus its mechanical damage.