Obchodní podmínky / Terms of Service

(english version below)

GARECO s.r.o.    

se sídlem Školní 202, 763 15 Slušovice     

identifikační číslo: 283 17 033     

zapsané v obchodním rejstříku vedeném pod spisovou značkou C 60810

vedená u Krajského soudu v Brně     

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.minilivo.com      


 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „​obchodní podmínky​“) obchodní společnosti GARECO s.r.o., se sídlem Školní 202, Slušovice, 763 15, identifikační číslo: 283 17 033, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 60810 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „​prodávající​“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „​občanský zákoník​“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „​kupní smlouva​“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „​kupující​“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.minilivo.com (dále jen „​webová stránka​“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen, ​webové rozhraní obchodu​“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1 Vzorové obchodní podmínky APEK jsou určeny pro koncové uživatele – provozovatele elektronických obchodů. Tento dokument tak není určen k jeho dalšímu úplatnému nabízení třetím osobám či k podpoře podnikatelské činnosti třetích osob nespočívající v prodeji zboží spotřebitelům. Všechna práva vyhrazena.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „​uživatelský účet​“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet delší dobu nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území zemí Evropské unie.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1.objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „​objednávka​“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „​elektronická adresa kupujícího​“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.1.1.2.bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 254347928/0300, vedený u společnosti Gareco s.r.o.​ ​(dále jen „​účet prodávajícího​“);


4.1.1.3. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay; PayPal. 4.1.1.4. bezhotovostně platební kartou;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 ​dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. ​3.6​), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. ​5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. ​5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. ​5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na
adrese Gareco s.r.o., Školní 202, 763 15 Slušovice či elektronickou poštou na adrese mini@minilivo.com​.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Kupující bere na vědomí, že součásti a programy tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít tyto součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího nebo jakéhokoli jiného uživatele webové stránky, včetně podmínek pro zasílání obchodních sdělení, se řídí pravidly nakládání s osobními údaji, jejichž aktuální plné znění naleznete v pravidlech „Ochrana osobních údajů.“

10. UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).


12.2.
12.3. 12.4.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Gareco s.r.o, Školní 202, 76315 Slušovice, adresa elektronické pošty mini@minilivo.com. Další kontaktní údaje jsou k dispozici na www.minilivo.com

V Slušovicích​ ​dne 1.1.2021.​ENGLISH VERSIONINTRODUCTORY PROVISIONS
1.1. These business conditions (hereinafter referred to as “ business conditions ”) of the business company GARECO sro, with its registered office at Školní 202, Slušovice, 763 15, identification number: 283 17 033, registered in the Commercial Register under file number C 60810 kept at the Regional Court in Brno ( hereinafter referred to as the “ Seller ”) regulate in accordance with the provisions of § 1751 paragraph 1 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended (hereinafter the “ Civil Code ”) mutual rights and obligations of the contracting parties arising in connection or on the basis of a purchase contract (hereinafter referred to as the “ purchase contract ”) concluded between the seller and another natural person (hereinafter referred to as the " buyer ") through the seller's online store. Internet shop is operated by the seller on the website located on the Internet at www.minilivo.com (the " Website "), and this via the website (hereinafter, Web-based commerce ").

1.2. The business conditions do not apply to cases where the person who intends to purchase goods from the seller is a legal entity or a person who acts when ordering goods in the course of their business or in the course of their independent profession.

1.3. Provisions deviating from the business conditions can be agreed in the purchase contract. Deviating provisions in the purchase contract take precedence over the provisions of the terms and conditions.

1.4. The provisions of the business conditions are an integral part of the purchase contract. The purchase contract and business conditions are drawn up in the Czech language. The purchase contract can be concluded in the Czech language.

1.5. The wording of the terms and conditions may be changed or supplemented by the seller. This provision does not affect the rights and obligations arising during the period of validity of the previous version of the terms and conditions.

USER ACCOUNT
2.1. Based on the buyer's registration made on the website, the buyer can access its user interface. From its user interface, the buyer can order goods (hereinafter referred to as " user account "). In the event that the web interface allows you to store, buyers can also order goods without registration directly from the web interface business.

2.2. When registering on the website and when ordering goods, the buyer is obliged to state all data correctly and truthfully. The buyer is obliged to update the data specified in the user account in the event of any change. The data provided by the buyer in the user account and when ordering goods are considered correct by the seller .

2.3. Access to the user account is secured by a username and password. The buyer is obliged to maintain confidentiality regarding the information necessary to access his user account.

2.4. The buyer is not entitled to allow the use of the user account to third parties.

2.5. The seller may cancel the user account, especially if the buyer does not use his user account for a long time , or if the buyer violates its obligations under the purchase agreement (including business conditions).

2.6. Buyer acknowledges that the user account may not be available continuously, and it particularly with regard to the necessary maintenance of hardware and software vendor or. necessary maintenance of third party hardware and software.

CONCLUSION OF THE PURCHASE AGREEMENT
3.1. All presentation of goods placed in the web interface of the store is of an informative nature and the seller is not obliged to enter into a purchase agreement regarding these goods. The provisions of § 1732 para. 2 of the Civil Code shall not apply.

3.2. The Web interface contains business information about products, and that including the prices of individual goods and the cost of returning the goods if the goods by their nature can not normally be returned by post. The prices of goods are listed including value added tax and all related fees . The prices of the goods remain valid as long as they are displayed in the web interface of the store. This provision does not limit the possibility of the seller to conclude a purchase contract under individually agreed conditions.

3.3. The web interface of the store also contains information on the costs associated with the packaging and delivery of goods. The information on costs associated with the packaging and delivery of goods provided in the web interface of the store is valid only in cases where the goods are delivered within the territory of the countries of the European Union.

3.4. To order goods, the buyer fills in the order form in the web interface of the store. The order form contains in particular information about:

3.4.1. the ordered goods (the ordered goods are "inserted" by the buyer into the electronic shopping cart of the web interface of the store),

3.4.2. the method of payment of the purchase price of the goods, information on the required method of delivery of the ordered goods and

3.4.3. information on the costs associated with the delivery of goods (hereinafter collectively referred to as " order ").


3.5. Before sending the order to the seller, the buyer is allowed to check and change the data that the buyer entered in the order, even with regard to the buyer's ability to detect and correct errors made when entering data into the order. The buyer sends the order to the seller by clicking on the " ORDER " button . The data listed in the order they are deemed correct by the seller. Immediately after receiving the order, the Seller will confirm this receipt to the Buyer by e-mail to the Buyer's e-mail address specified in the user account or in the order (hereinafter referred to as the " Buyer's e-mail address ").

3.6. Depending on the nature of the order (quantity of goods, purchase price, estimated shipping costs), the seller is always entitled to ask the buyer for additional confirmation of the order (for example, in writing or by telephone).

3.7. The contractual relationship between the seller and the buyer arises from the delivery of the acceptance of the order (acceptance), which is sent by the seller to the buyer by e-mail to the buyer's e-mail address.


3.8. The buyer agrees to the use of means of distance communication when concluding the purchase contract. The costs incurred by the buyer in the use of means of distance communication in connection with the conclusion of the purchase contract (costs of internet connection, costs of telephone calls) shall be borne by the buyer himself, and these costs do not differ from the basic rate.


PRICE OF GOODS AND PAYMENT TERMS
4.1. The price of the goods and any costs associated with the delivery of goods under the purchase agreement, the buyer may pay the seller in the following ways:

4.1.1.1. in cash on delivery at the place specified by the buyer in the order;

4.1.1.2. bank transfer to the seller's account no. 254347928/0300 kept by the company Gareco Ltd. (hereinafter referred to as " seller's account ');

4.1.1.3. cashless via the GoPay payment system ; PayPal .

4.1.1.4. cashless payment card;4.2. Along with the purchase price, the buyer is obliged to pay the seller the costs associated with packaging and delivery of goods in the agreed amount. Unless expressly stated otherwise, the purchase price also includes the costs associated with the delivery of goods.

4.3. In the case of payment in cash or in the case of payment on delivery, the purchase price is payable upon receipt of the goods. In the case of non-cash payment, the purchase price is payable within 3 days of concluding the purchase contract.

4.4. In the case of non-cash payment, the buyer is obliged to pay the purchase price of the goods together with the variable payment symbol. In the case of non-cash payment, the buyer's obligation to pay the purchase price is fulfilled when the relevant amount is credited to the seller's account.

4.5. The seller is entitled, especially in the event that the buyer does not provide additional confirmation of the order (Article 3.6 ), to demand payment of the full purchase price before sending the goods to the buyer. The provisions of § 2119 par. 1 of the Civil Code shall not apply.

4.6. Any discounts on the price of goods provided by the seller to the buyer cannot be combined with each other.

4.7. If this is customary in business relations or if so stipulated by generally binding legal regulations, the seller shall issue a tax document - an invoice - to the buyer regarding payments made on the basis of the purchase contract . The seller is a payer of value added tax. The tax document - invoice will be issued by the seller to the buyer after payment of the price of the goods and will be sent in electronic form to the buyer's electronic address.

4.8. According to the Act on the Registration of Sales, the seller is obliged to issue a receipt to the buyer. At the same time, he is obliged to register the received revenue with the tax administrator online; in the event of a technical failure, within 48 hours at the latest.

WITHDRAWAL FROM THE PURCHASE AGREEMENT
5.1. He acknowledges that according to the provisions of § 1837 of the Civil Code, it is not possible to withdraw from the purchase contract for the supply of goods, which was modified according to the wishes of the buyer or for him, from the purchase contract for the delivery of perishable goods and goods , which has been irretrievably mixed with other goods after delivery, from the purchase contract for the supply of goods in a sealed package, which the consumer has removed from the packaging and cannot be returned for hygienic reasons, and from the purchase contract for the supply of audio or video recording or computer program original packaging.

5.2. If it is not a case referred to in Article 5.1 of the Terms and Conditions or another case where it is not possible to withdraw from the purchase contract, the buyer has the right to withdraw from the purchase contract in accordance with § 1829 paragraph 1 of the Civil Code within fourteen (14 ) days from the receipt of the goods, and in the event that the subject of the purchase contract is several types of goods or delivery of several parts, this period runs from the date of receipt of the last delivery of goods.

5.3. In the event of withdrawal from the purchase contract pursuant to Article 5.2 of the Terms and Conditions, the purchase contract is canceled from the beginning. The goods must be returned to the seller by the buyer within fourteen (14) days from the delivery of the withdrawal from the purchase contract to the seller. If the buyer withdraws from the purchase contract, the buyer bears the costs associated with the return of goods to the seller, even if the goods can not be returned due to its nature by regular mail.

5.4. In case of withdrawal from the contract pursuant to Art. 5.2 of business conditions, the seller returns funds received from the buyer within fourteen (14) days from the withdrawal from the purchase contract by the buyer, and that in the same way as the seller from the buyer received. The seller is also entitled to return the performance provided by the buyer when returning the goods to the buyer or in any other way, if the buyer agrees and the buyer does not incur additional costs. If the buyer withdraws from the purchase contract, the seller is not obliged to return the received funds to the buyer before the buyer returns the goods or proves that he sent the goods to the seller.

5.5. The seller is entitled to unilaterally set off the right to compensation for damage caused to the goods against the buyer's right to a refund of the purchase price.

5.6. In cases where the buyer has the right to withdraw from the purchase contract in accordance with the provisions of § 1829 paragraph 1 of the Civil Code , the seller is also entitled to withdraw from the purchase contract at any time, until the goods are taken over by the buyer. In such a case, the seller will return the purchase price to the buyer without undue delay, non-cash to the account designated by the buyer.

5.7. If a gift is provided to the buyer together with the goods, the gift contract between the seller and the buyer is concluded with the untying condition that if the buyer withdraws from the purchase contract, the gift contract for such a gift ceases to be effective and the buyer is obliged to return it together with the goods to the seller. given a gift.

TRANSPORTATION AND DELIVERY OF GOODS
6.1. In the event that the mode of transport is negotiated based on the special request of the buyer, the buyer bears the risk and any additional costs associated with this mode of transport.

6.2. If, according to the purchase contract, the seller is obliged to deliver the goods to the place specified by the buyer in the order, the buyer is obliged to take over the goods upon delivery.

6.3. In the event that for reasons on the part of the buyer it is necessary to deliver the goods repeatedly or in another way than specified in the order, the buyer is obliged to pay the costs associated with repeated delivery of goods, respectively. costs associated with another method of delivery.

6.4. Upon receipt of the goods from the carrier, the buyer is obliged to check the integrity of the packaging of the goods and in case of any defects immediately notify the carrier. In the case of finding a violation of the packaging indicating unauthorized entry into the shipment, the buyer does not have to take over the shipment from the carrier. This does not affect the rights of the buyer from liability for defects in the goods and other rights of the buyer arising from generally binding legal regulations.

6.5. Other rights and obligations of the parties in the transport of goods may be governed by the special delivery conditions of the seller, if issued by the seller.

RIGHTS OF DEFECTIVE PERFORMANCE Í
7.1. The rights and obligations of the contracting parties regarding the rights arising from defective performance are governed by the relevant generally binding legal regulations (especially the provisions of § 1914 to 1925, § 2099 to 2117 and § 2161 to 2174 of the Civil Code and Act No. 634/1992 Coll., On consumer protection, as amended).

7.2. The seller is responsible to the buyer for the fact that the sold thing is in accordance with the purchase contract, especially that it is without defects. Compliance with the purchase contract means that the sold thing has the quality and useful properties required by the contract, described by the seller, manufacturer or his representative, or expected on the basis of advertising, or the quality and useful properties usual for a thing of the kind that meets the requirements of law , is in the appropriate quantity, measure or weight and corresponds to the purpose stated by the seller for the use of the thing or for which the thing is usually used.

7.3. The provisions set out in Article 7.2 of the Terms and Conditions shall not apply to goods sold at a lower price for a defect for which a lower price has been agreed, to wear and tear caused by its normal use, to used goods for a defect corresponding to the degree of use or wear the buyer or if it follows from the nature of the goods.

7.4. If the defect becomes apparent within six months of receipt, the goods are deemed to have been defective at the time of receipt.

7.5. The buyer can specifically exercise the rights from liability for defects of the goods, especially in person at the address Gareco sro, Školní 202, 763 15 Slušovice or by e-mail at the address mini@minilivo.com .

7.6. Other rights and obligations of the parties related to the seller's liability for defects are regulated by the seller's complaint procedure.

OTHER RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING PARTIES
8.1. The buyer acquires ownership of the goods by paying the full purchase price of the goods.

8.2. In relation to the buyer, the seller is not bound by any codes of conduct in the sense of the provisions of § 1826 par. 1 let. e) of the Civil Code.

8.3. The buyer acknowledges that the components and programs that make up the web interface of the store (including photos of the offered goods) are protected by copyright. The Buyer undertakes not to perform any activity that could allow him or third parties to interfere or use these components forming the web interface of the store.

8.4. The buyer is not entitled to use mechanisms, software or other procedures when using the web interface of the store, which could have a negative effect on the operation of the web interface of the store. The web interface of the store can be used only to the extent that is not to the detriment of the rights of other customers of the seller and which is in accordance with its purpose.

8.5. The Czech Trade Inspection Authority, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, IČ: 000 20 869, Internet address: http://www.coi.cz, is responsible for the out-of-court settlement of consumer disputes arising from the purchase contract.

8.6. The buyer hereby assumes the risk of a change of circumstances in the sense of § 1765 paragraph 2 of the Civil Code.

PROTECTION OF PERSONAL DATA
9.1. The protection of the personal data of the buyer or any other user of the website, including the conditions for sending commercial communications, is governed by the rules of handling personal data, the current full text of which can be found in the rules "Personal data protection."

STORING COOKIES

10.1. The buyer agrees to the storage of so-called cookies on his computer. In the event that the purchase on the website can be made and obligations of the seller to perform the contract of sale, without a store called. Cookies on the computer of the buyer, the buyer may consent under the preceding sentence at any time.

DELIVERY
11.1. It can be delivered to the buyer to the buyer's email address.

FINAL PROVISIONS
12.1. P here the relationship of the purchase agreement includes an international (foreign) element, then the parties agree that the relationship is governed by Czech law. The choice of law under the previous sentence does not deprive the consumer who is a consumer of the protection afforded to him by the provisions of the law which cannot be derogated from by contract and which would otherwise apply under Article 6 (1) of Regulation Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I) .

12.2. If any provision of the Terms and Conditions is or becomes invalid or ineffective, the invalid provision will be replaced by a provision whose meaning is as close as possible to the invalid provision. The invalidity or ineffectiveness of one provision shall not affect the validity of the other provisions .

12.3. The purchase contract, including business conditions, is archived by the seller in electronic form and is not accessible.

12.4. Contact details seller: Address delivered í Gareco s. Ro , School 202, 76315 Slušovice, e-mail address mini@minilivo.com. Further contact details are available at www. minilivo.com

In Slušovice on 1.1.2021 .