Ochrana osobních údajů / Privacy policy

(english version below)

Informace o MINILIVÖ

1.1.   Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Gareco s.r.o., IČO: 28317033, se sídlem Školní 202, 763 15 Slušovice, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 60810 vedenou u Krajského soudu v Brně (dále jen „MINILIVÖ“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.minilivo.com (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků MINILIVÖ, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2.   MINILIVÖ působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2.   Jaké údaje zpracováváme?
2.1.   Údaje poskytnuté zákazníky. Na MINILIVÖ zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Prvořadě jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na MINILIVÖ nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2.   Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, platební údaje a telefonní číslo.

2.3.   Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte MINILIVÖ také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e-mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilová fotografie, věk, údaj o pohlaví a další veřejné informace.

2.4.   Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá MINILIVÖ informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. V případě, že jste ve Vašem internetovém prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává MINILIVÖ údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.5.   MINILIVÖ nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení atd.

3.   Pro jaké účely údaje zpracováváme?
3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi MINILIVÖ a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od evidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže MINILIVÖ vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům MINILIVÖ formou obchodních sdělení využívá MINILIVÖ především e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS zprávy. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na MINILIVÖ již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů MINILIVÖ v podobě omezeného přímého marketingu. MINILIVÖ tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na MINILIVÖ zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas MINILIVÖ udělujete v průběhu registrace na MINILIVÖ nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci MINILIVÖ formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá MINILIVÖ především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas MINILIVÖ udělujete v průběhu registrace na MINILIVÖ nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace MINILIVÖ zpracovává MINILIVÖ při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. Tento souhlas je zcela dobrovolný. Především na základě uvedených dat získává MINILIVÖ statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je následně možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů.

3.5. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu s pracovníkem MINILIVÖ do příslušného „chatovacího“ okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nepoužíváme.

4.   Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení
Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci MINILIVÖ mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:
kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení;
vznést námitku proti zpracování osobních údajů u MINILIVÖ na e-mailové adrese mini@minilivo.com nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech ochrany osobních údajů.
Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete MINILIVÖ ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat bezproblémově.

5.   Kdo má přístup k údajům?
5.1.   V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány MINILIVÖ a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s MINILIVÖ.

5.2.   MINILIVÖ dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro MINILIVÖ pro účely a způsobem, které MINILIVÖ určí. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které MINILIVÖ využívá, patří:
Česká pošta, s.p.,
Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o.,
Gebrüder Weiss Ltd.,
Uloženka s.r.o. (zajištění distribuce zboží),
Google LLC (nástroje pro on-line marketing),
Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing),
Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing).

6.   Jak dlouho údaje zpracováváme?
6.1.   MINILIVÖ zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona MINILIVÖ následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2.   Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení posílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.3.   Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává MINILIVÖ po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

7.   Jaká jsou vaše práva?
7.1.   V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na MINILIVÖ a požadovat:

Informace ohledně osobních údajů, které MINILIVÖ zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo MINILIVÖ. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
Přístup k údajům, které jste poskytli MINILIVÖ, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám MINILIVÖ potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Jedině v případě aktuálních údajů může MINILIVÖ správně vyřídit Vaši objednávku.
Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že MINILIVÖ zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již MINILIVÖ nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, vč. případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek MINILIVÖ Vaše údaje zcela nebo částečně vymaže.
Převedení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od MINILIVÖ k jinému subjektu, kdy MINILIVÖ předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho požadavku.

7.2.   Zákaznící dále mohou MINILIVÖ vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě MINILIVÖ neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3.   Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy právo obrátit se v případě porušení povinností MINILIVÖ se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.   Bezpečnost
8.1.   MINILIVÖ dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji je v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). MINILIVÖ klade při zpracování osobních údajů důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2.   Všechny osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany MINILIVÖ pravidelně testováno a ochranu průběžně zdokonalujeme.

9.   Kontakt
S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na MINILIVÖ e-mailem na adresu mini@minilivo.com, nebo na další kontaktech uvedených na webu www.minilivo.com.

10.   Účinnost
10.1.   Tato pravidla jsou účinná od 5. 1. 2021.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.
1. Totožnost a kontaktní údaje správce
1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Gareco s.r.o., IČO: 28317033, se sídlem Školní 202, 763 15 Slušovice, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 60810 vedenou u Krajského soudu v Brně (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Školní 202, 763 15 Slušovice, adresa elektronické pošty mini@minilivo.com.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů
2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. Účel zpracování osobních údajů
3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů
4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let.

5. Další příjemci osobních údajů
5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Práva subjektu údajů
6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.ENGLISH VERSION1. Information about MINILIVÖ

1.1. These rules for handling personal data of the company Gareco s.r.o. , IČO: 28317033, with its registered office at Školní 202, 763 15 Slušovice , entered in the Commercial Register under file no . No. C 60810 kept at the Regional Court in Brno (hereinafter referred to as " MINILIVÖ ") regulate the principles of processing personal data of visitors to the website www. minilivo.com (the "Website"), in particular their registered users (the "User") and MINILIVÖ customers who place an order through the Website (the "Customer").

1.2. MINILIVÖ acts as a controller in the processing of personal data and thus determines for what purpose and by what means personal data will be processed.

2. What data do we process?

2.1. Data provided by customers. At MINILIVÖ, we process personal data about users and customers. The personal data that you provide to us when you register for MINILIVÖ or when creating your order is primarily processed .

2.2. This information includes, in particular, the e- mail address and, in the case of customers, also the name, address, payment details and telephone number.

2.3. Data from Facebook . If you use the social network Facebook for registration , you will also give MINILIVÖ access to your public profile, date of birth, information about your current place of residence and e- mail address. Your public Facebook profile includes your first and last name, profile photo, age , gender, and other public information .

2.4. Data obtained through cookies . To better target advertising campaigns and improve the range of products and services, MINILIVÖ uses information about the goods that our customers have purchased. In the event that you have in your web browser enabled store cookies and consent to their use, acquires MINILIVÖ information about visiting websites viewed products, and other activity on the website.

2.5. MINILIVÖ does not collect or otherwise process any sensitive personal information including, for example. Information about your medical condition, religion or belief and td .

3. For what purposes do we process data?

3.1. We use your name and contact details to process your order, ie to fulfill the contract between MINILIVÖ and the customer. Data processing in this case includes all activities from registration of the order, its processing, including payment and delivery of ordered goods. If no data is provided , MINILIVÖ cannot process your order.

3.2. To offer our customers products MINILIVÖ form of commercial communication uses MINILIVÖ BC, especially e- mail address, phone number, and occasionally to send SMS messages . In this case, we send you commercial communications about products related to the goods that you have already purchased on MINILIVÖ . We carry out processing in order to realize the legitimate interests of MINILIVÖ in the form of limited direct marketing. MINILIVÖ thus does not require the consent of sending these commercial communications, but allows you to unsubscribe from the newsletter at any time, or to object to such processing. Customers who register for a MINILIVÖ order after the entry into force of these rules can be sent a commercial message on the basis of consent, which is completely voluntary and its non-granting does not affect the completion of your order. You give your consent to MINILIVÖ during the registration for MINILIVÖ or later in the settings of your user account. With ouhlas can be withdrawn at any time by clicking the link located in the commercial communication or the user account settings.

3.3. MINILIVÖ primarily uses an e- mail address to offer our products and promote MINILIVÖ in the form of commercial messages sent to users . In this case, processing takes place only on the basis of your consent, which is completely voluntary, and even if it is not granted, you can continue to make full use of our website. You give your consent to MINILIVÖ during the registration for MINILIVÖ or later in the settings of your user account. You can revoke your consent at any time by clicking on the appropriate link located in each business message or user account settings.

3.4. For better targeting of advertising and promotion MINILIVÖ processes MINILIVÖ using cookie data on website visits, viewed products, and other activity on the website. Processing is only possible on the basis of your consent to the use of BC of their respective cookies . T ento agreement is entirely voluntary. In particular, on the basis of the above data, MINILIVÖ obtains statistics, analyzes and reports on the behavior of website users. Based on them, it is then possible to better target advertising or adapt the content of the website to what you are really interested in and what you are looking for, or what is generally interested in a larger group of users.

3.5 . To ensure customer support, we use information about your name and e-mail, which you fill in before starting a chat with a MINILIVÖ employee in the appropriate " chat " window on the website. By filling in the data, you express your consent to the processing of the stated data. We no longer use your name and e- mail address on the basis of the start of the chat .

4. Withdrawal of consent and cancellation of sending commercial communications

Business message. MINILIVÖ users and customers can unsubscribe from commercial communications at any time by:

 by clicking on the appropriate link located in the footer of each commercial message;

 object to the processing of personal data at MINILIVÖ at the e- mail address mini@minilivo.com or through other contacts specified in these data protection rules .

Cookies . If you want to disable the storage of cookies on your device , you can change the settings directly in your browser. In the event that you disable MINILIVÖ saving cookies , do not have some of the websites work seamlessly .


5. Who has access to the data?

5.1. In the first place, personal data is processed by MINILIVÖ and its employees. All persons who have access to personal data are bound by confidentiality and this obligation continues even after the end of their cooperation with MINILIVÖ .

5.2. MINILIVÖ , as the administrator, also entrusts the processing of personal data to other entities, such as so-called processors. Processor means any entity that processes personal data for MINILIVÖ for the purposes and in a manner determined by MINILIVÖ . If your consent to the processing is required, we only transfer the data to the processors if you have given your consent. We provide processors with only the data they need to provide their services. The processors used by MINILIVÖ include:

Česká pošta, sp ,

Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o.,

Gebrüder Weiss Ltd. ,

Uloženka s.r.o. (ensuring the distribution of goods) ,

Google LLC (tools for online marketing) .

Facebook , Inc . (online marketing tools) ,

List. cz , as (tools for online marketing) .


6. How long do we process the data?

6.1. MINILIVÖ processes personal data for the purpose of fulfilling the contract for the entire period of processing the order, including its payment and delivery of goods. According to the MINILIVÖ law, it then stores some of the data contained in the accounting documents.

6.2. Commercial messages are sent to users for the entire period of consent to their sending. In the case of customers, business messages are sent until their subscription is unsubscribed, or until an objection is raised against the processing of your data for this purpose.

6.3. Data obtained for marketing purposes through cookies is processed by MINILIVÖ for the entire duration of the consent to the use of cookies , ie as long as you allow cookies to be stored in your browser, or until an objection is raised against the processing of your data for this purpose.

7. What are your rights?

7.1. In connection with the processing of personal data, you can contact MINILIVÖ and request:

 Information on the personal data that MINILIVÖ processes, on the purpose and nature of the processing of personal data, including information on potential recipients of personal data outside MINILIVÖ . General information on personal data processing activities is contained in these rules.

 Access to the data you have provided to MINILIVÖ , whether during registration or order creation. If this right is exercised, MINILIVÖ will confirm to you whether and what specific personal data are being processed and, if so, this data will be made available to you together with information on their processing.

 Correction of personal data if they are inaccurate or incomplete in any way. Only in the case of current data can MINILIVÖ process your order correctly.

 Explanation and elimination of a faulty condition (eg blocking, correction, addition or disposal of personal data) if you believe that MINILIVÖ is processing personal data in violation of the protection of your personal and private life or in violation of the law.

 Deletion of personal data (so-called right to be forgotten) or their limited processing, if they are no longer needed for the stated purposes, or if MINILIVÖ no longer has a legal reason to process personal data, incl. cases where you do not agree with their further processing. In compliance with the above conditions, MINILIVÖ will completely or partially delete your data .

 Pla management of automatic processing of personal data obtained on the basis of your consent from MINILIVÖ to another entity, which MINILIVÖ transmit your personal information in a commonly used format, you or another administrator as per your requirement .

7.2. Customers may also object to the processing of personal data by MINILIVÖ in the event of the sending of commercial communications or the evaluation of purchase preferences, on the basis of which MINILIVÖ shall immediately terminate the processing of personal data for these purposes.

7.3. In addition to the above rights, you always have the right to complain to the Office for Personal Data Protection in the event of a breach of MINILIVÖ's obligations .

8. Security

8.1. MINILIVÖ takes care of the security of your data. The handling of personal data is in accordance with applicable legislation, including the General Data Protection Regulation (GDPR). MINILIVÖ emphasizes the technical and organizational security of the processed data when processing personal data.

8.2. In ll personally identifiable information in electronic form is stored in databases and systems, which can be accessed only people who need to immediately dispose of personal information for the purposes specified in these rules, and only to the extent necessary. Access to this personal data is protected by a password and firewall. The security of personal data is regularly tested by MINILIVÖ and we continuously improve our protection .

9. Contact

You can contact MINILIVÖ by e-mail at mini@minilivo.com , or at other contacts listed on www.minilivo.com, with any comments regarding the processing of personal data or in the event of exercising your rights .

10. Efficiency

10.1. These rules are effective from 5 January 2021 .


Consent to the processing of personal data

In the case of the processing of personal data which is necessary for the performance of the contract by the online trader or for the implementation of measures taken before the conclusion of the contract by the online trader.

1. Identity and contact details of the administrator

1.1. The administrator of your personal data is the business company Gareco s.r.o., IČO: 28317033, with its registered office at Školní 202, 763 15 Slušovice, registered in the Commercial Register under file no . No. C 60810 kept at the Regional Court in Brno (hereinafter referred to as the "administrator").

1.2. The contact details of the administrator are as follows: delivery address Školní 202, 763 15 Slušovice, e-mail address mini@minilivo.com.

1.3. The administrator did not appoint a data protection officer.

2. Legal reason for processing personal data

2.1. The legal reason for processing your personal data is the fact that such processing is necessary for the fulfillment of the contract between you and the controller or for the implementation of measures by the controller before concluding such a contract within the meaning of Article 6 (1) (a). (b) Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation ) ( "the Regulation").

3. Purpose of personal data processing

3.1. The purpose of processing your personal data is to fulfill the contract between you and the administrator or to take measures by the administrator before concluding such a contract.

3.2. There is no automatic individual decision by the administrator within the meaning of Article 22 of the Regulation.

4. Time of storage of personal data

4.1. The period for which your personal data will be stored by the administrator is 10 years.

5. Other recipients of personal data

5.1. Other recipients of your personal data will be forwarding companies and other persons involved in the delivery of goods or the implementation of payments based on the purchase contract.

5.2. The controller does not intend to transfer your personal data to a third country (outside the EU) or to an international organization.

6. Rights of the data subject

6.1. Under the conditions set out in the regulation, you have the right to request access to your personal data from the controller, the right to correct or delete your personal data, or restrict their processing, the right to object to the processing of your personal data, and the right to portability of your personal data.

6.2. If you believe that the processing of your personal data has violated or is violating the regulation, you have, among other things, the right to lodge a complaint with the supervisory authority.

6.3. You are not obliged to provide personal data. The provision of your personal data is a necessary requirement for the conclusion and performance of the contract and without the provision of your personal data, it is not possible to conclude the contract or fulfill it by the administrator..